facebook

Prírodné pamiatky

Chránené krajinné oblasti

Chránená krajinná oblasť je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, s rozptýlenými ekosystémami významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny alebo so špecifickými formami historického osídlenia, ktoré môže ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť za chránenú krajinnú oblasť. Na území chránenej krajinnej oblasti, v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, platí druhý stupeň ochrany (§ 13).

Cieľom vyhlásenia a zabezpečenia chránených krajinných území je uchovať taký súlad vzájomných priestorových a medziodvetvových vzťahov, ktorý vychádza z prírodných daností krajiny, ktorým sa dosiahne zachovanie optimálnych proporcií prírodnej a neprírodnej zložky a zabezpečenie ďalšieho pozitívneho vývoja prírodného prostredia.

 
Slovensko Prírodné pamiatky Kultúrne pamiatky Voda, zdravie Turistika, relax Dreamosh.com - Virtuálny video sprievodca